X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خوش آمدید
سه‌شنبه 25 آبان‌ماه سال 1389
طالع بینی حرف اول اسم

طالع بینی حرف اول اسم

در این طالع بینی حرف اول اسم هر فرد مورد بررسی قرار میگیرد
در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف گ . پ . چ . ژ معادل فارسی آن ها را قرار دهید
ژ – چ – گ : ج
پ : ب

الف

خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود .

در زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک میباشد و محنت بسیار می کشد .

هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو میباشد.

ت

او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه میکند .

اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

ب

فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

ج

فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود .

دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته میباشد و از کار خود حیران است .

د

او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.

ه

او فردی است که همیشه اطرا فیان را امر و نهی کند و زیبا چهره و تند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

و

فردی است که همیشه به دیگران کمک میکند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

ز

زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است .

در زندگی برای او سحری میکنند و در زندگی شکست بزرگی میخورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد .

نسبت به زندگی دلسرد میگردد و حیران و سر گردان میشود.

ث

فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم میباشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.
ح

او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل و جنگ به سر میبرد.

خ

فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمیشود .

او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

ر

او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند .

او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

س

او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین جنس را انتخاب میکند .

بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد .

فردی باشد اتشی مزاج و همیشه در چشم اهل و اعیان پر هیبت به چشم میاید.

ش

او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد .

اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

ص

فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میکند .

نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

ض

او فردی است خوش اخلاق ، زیرک ، دانا و کینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد .

پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

ط

او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

ظ

او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک و مقرراتی میباشد .

اطرافیان پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضاء خالی دارد که نشان اقبال است .

دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند.

ع

او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی و خشک و هرگز قدر مال دنیا را نمیداند .

در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

غ

زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به گذشته و اینده خود می اندیشد دانا و عالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد.

ف

او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس .

هر چند وقت یک بار مریض شده و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

ق

فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود .

هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

ک

او فردی است زیبا وخوش اخلاق ، دانا ، زیرک ، خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است .

همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

ل

فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد .

قدر مال دنیا را نمیداند و همیشه متعصب اطرافیان نزدیک خود میباشد.

م

خوش اخلاق ، با محبت ، خون گرم ، نترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بدگویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند .

او فردی باشد خوش چهره و چشمان زیبایی دارد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود .

عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک میکند .

ن

او فردی زیبا و خوش اخلاق ، کینه توز و دمدمی مزاج میباشد و گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود .

همچون قاضی میباشد و در حقوق خود ودیگران به میزان برخورد میکند .

ی

او فردی است پر فکر و زیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد .

دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است و فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.